Política de privadesa

AVIS LEGAL

Introducció

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte les directrius de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal actual i en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara en endavant, RGPD.

Aquesta Política de Privacitat té per objectiu posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte els que s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que l’assisteixen, el temps de conservació de la informació i les mesures de seguretat, entre altres coses.

Responsable del Tractament

En termes de protecció de dades GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL, ha de ser considerat Responsable del Tractament, en relació als arxius /tractaments identificats a la següent política, concretament a l’apartat Tractament de dades.

A continuació s’indiquen les dades identificaries del titular de l’actual espai web:

Responsable del Tractament: GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL

Direcció postal: c/ sicilia, 265, local. BARCELONA

Tractament de les dades

Les dades de caràcter personal que es sol·licitin, en el seu cas, consistiran únicament a aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular de les mateixes, d’ara en endavant, l’interessat.

Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. Per altra banda, les dades personals es recolliran amb unes determinades finalitats, explícites i legítimes, no essent tractades ulteriorment de forma incompatible amb tals objectius.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades i pertinents, en cap cas seran excessives en relació a les finalitats corresponents per cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

Finalitats del tractament

Les finalitats explícites a través de les quals es duran a terme els tractaments venen recollides a les clàusules informatives incorporades a cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives).

De totes maneres, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb la finalitat exclusiva de proporcionar una resposta efectiva i atendre totes les sol·licituds proposades per l’usuari, especificades junt a l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per regla general, de forma prèvia al tractament de les dades personals ESPAI MERIDIONAL S.L obtindrà consentiment exprés e inequívoc del titular de les mateixes, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat als diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant, el cas de que no sigui necessari el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament al qual s’empara GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL es l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament o tractament de dades de l’interessat.

Destinataris

Per regla general, GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL no procedirà a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, a no ser que siguin requerides legalment, no obstant, en cas de que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informarien a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informant el contingut a través de les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, de totes maneres, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides per terceres persones, entitats o serveis diferents del interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà comunicat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment de l’informat on  hi apareixeran a les diferents vies de recollida d’informació i tot, dins un termini raonable, un cop obtingudes totes les dades i a més tardar dins el termini d’un mes.

Terminis de conservació

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per la qual han sigut recollides aquestes dades personals, de forma que, un cop complerta aquesta finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació proporcionarà un bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, Jutges i Tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, un cop complert aquest termini es procedirà a la destrucció de la informació.

A títol informatiu a continuació es recullen els terminis legals de conservació de la informació en relació a les diferents situacions:

DocumentTerminiReferència Legal
Document de caràcter laboral o relacionat amb la Seguretat Social4 anysArticle 21 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’Agost pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social.
Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils6 anysArt 30 Codi Comerç
Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals4 anysArticles 66 a 70 de la Llei General Tributaria
Control d’accessos a edificis1 mesInstrucció 1/1996 de l’AEPD
Videovigilància1 mesInstrucció 1/2006 de l’AEPD Llei Orgànica 4/1997

Dades de Navegació

En relació a les dades de navegació que es podran tractar a través de l’espai web, en el cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al lloc web.

Drets dels interessats

La normativa de protecció de dades atorga una seria de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris dels llocs web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de ESPAI MERIDIONAL S.L,

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades son els següents:

 • Dret a accés: Dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan essent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracto, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen de tals dades.
 • Dret a rectificació: Dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret a supressió: dret a obtenir la supressió de les dades dins el marc dels següents casos:
  • Quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la que van ser recollides.
  • Quan el titular de les mateixes retiri el consentiment.
  • Quan l’interessat s’oposi al tractament de es seves dades.
  • Quan es suprimeixin en al compliment d’una obligació legal.
  • Quan les dades s’hagin obtingut en virtut d’un servei de societat de la informació en base alo disposat al art 8 apartat 1 del Reglament Europeu sobre la Protecció de les dades.
 • Dret a oposició: Dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es doni el cas del següents suposats:
  • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals durant un termini que permeti a l’empresa verificar l’exactitud de les mateixes.
  • Quan el tractament sigui lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades.
  • Quan l’empresa ja no necessiti les dades pels fins pels que varen ser recollides, però l’interessat les necessiti per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’empresa prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
  • El tractament estigui basat en el consentiment.
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Els interessats podran exercitar els drets indicats dirigint-se a GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL mitjançant un escrit a la següent direcció: carrer sicília, 265 local. (Barcelona) indicant a l’espai de l’assumpte el dret que desitgin exercitar.

En aquest sentitGLOBAL SOLUTIONS 2014 SL, atendrà la seva sol·licitud de forma més breu possible i tenint en compte els terminis previstos a la normativa de protecció de dades.

Seguretat

Les mesures de seguretat adoptades per GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL, són aquelles que es requereixen, conforme amb l’establert a l’article 32 del RGPD. En aquest sentit,GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos de l’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i el fi del tractament, això com els riscos de probabilitat i gravetat variables pels drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques organitzatives apropiades per assegurar el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL, té implementats mecanismes suficients per:

 1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’un incident físic o tècnic.
 3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas de que fos necessari.